Dynamicky, precízne a spoľahlivo

O nás

Nie je dôležitý aký rozsah zákazky nám zadáte, či bude mať pár metrov alebo desiatky kilometrov, spoločnosť Geo-group s.r.o. sa postará o riešenie v bezkonkurenčnej rýchlosti, kvalite a cene.

Vybavenie 

Spoločnosť je vybavená najnovšou meracou technikou značky Leica Geosystems a Trimble pre zber dát v teréne a taktiež kvalitným hardvérovým a softvérovým vybavením pre spracovanie zozbieraných dát a tvorbu požadovaných výstupov.

Cieľom spoločnosti je dynamicky, precízne a spoľahlivo splniť požiadavky zákazníka.

Naše služby 

Geometrické plány

výsledok geodetických a kartografických činností obsahujúci grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov.
Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:
a) zameranie rozostavanej stavby,
b) zameranie stavby ku kolaudácii,
c) zriadenie vecného bremena
d) majetkoprávne vysporiadanie
e) zlúčenie nehnuteľností,
h) úpravu hranice nehnuteľností
a iné

Adresný bod

na účely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– priestorový údaj, ktorý označuje polohu:
a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Vytýčenie hraníc pozemkov

vyznačenie polohy lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice v teréne (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon).

Vytýčenie stavebných objektov

predstavuje vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne na základe projektovej dokumentácie.

Mapovanie/predrealizačné zameranie (polohopis, výškopis)

vyhotovuje sa pre potreby projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie. Rozsah a náročnosť zameraných dát závisia od potrieb projektanta a druhu stavebného diela. V teréne sa geodeticky zameriavajú všetky viditeľné znaky nad terénom a to nielen polohovo, ale aj výškovo. Do predrealizačných zameraní projektant často potrebuje zakresliť aj existujúce inžinierske siete /voda, kanál, plyn, telekomunikácie, elektrické rozvody a iné produktovody, ktoré sa v zameranom území nachádzajú

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

predstavuje porealizačné zameranie stavby s vyhotovením geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Tento typ dokumentácie je potrebný najmä pre kolaudáciu.

Cenník

Ceny jednotlivých geodetických prác sú určené na základe Cenníka Komory geodetov a kartografov SR(odkaz na stiahnutie).

Cena každej zákazky je individuálna a jej hodnota sa odvíja od rozsahu, lokality, náročnosti zameranie a spracovania.

Orientačný prehľad cien pre jednotlivé typy zákaziek je uvedený v tabuľke nižšie.

 

Zákazka

Cena

Geometrický plán

od 200€

Vytýčenie hranice pozemku

od 125€

Adresný bod

od 50€

Polohopisné a výškopisné zameranie

od 150€

Kontaktujte nás 

Geo-group s.r.o.
Jelenecká 43B
949 01 Nitra

IČO: 52 591 514
DIČ: 212 1096 197
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49220/N

e-mail: geogroup@geogroup.sk

Ing. Michal Szabo
0910 399 129

Ing. Samuel Klein
0902 256 967

Pracovná doba: 7:00 – 17:00

Fakturačné údaje:
Banka: Tatrabanka
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4907 5665